fbpx

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Kodarit

Tämä on Kodareiden (Koodikaverit Oy) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.05.2018. Viimeisin muutos 22.05.2018

 

1. Rekisterinpitäjä
Koodikaverit Oy, Puutarhakatu 26, 33210 Tampere

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Suvi Syrjäläinen, kodarit@kodarit.fi, 0408034625

 

3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. Kodareiden asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja tiedotukseen. Rekisteriin kerätään vähintään ilmoittautumislomakkeella pyydetyt pakolliset henkilö- ja laskutustiedot. Kodareiden henkilötietojen kerääminen perustuu laskutukseen ja perintään liittyviin tiedonkeruisiin. Tietoja kerätään henkilötietolain (523/99) perusteella. Laskutus- ja palkkionmaksutietojen käsittely on ulkoistettu Billgo Oy:lle. Perintä: Lindorff Oy ja Ropo Capital Oy:lle. Asiakkaan suostumuksella annettuja tietoja voidaan käyttää yleisessä tiedotuksessa sekä markkinoinnissa. Tiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan pyynnöstä, pyyntö esitetään osoitteeseen kodarit@kodarit.fi . Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö ja tallennettavat tiedot ilmenevät kursseille ilmoittautuessa ilmoittautumislomakkeesta. Rekisteriin tallentuvat tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat mm:

Osallistuttava kurssi/tilaus

Osallistujan nimi

Osallistujan ikä

Osallistujan puhelinnumero

Maksajan nimi

Maksajan osoite

Maksajan sähköpostiosoite

Mahdolinen lisätietoja kohta

Mahdollinen allergiat kohta

Kuvaus- ja kuvien julkaisulupa

Sitoutuminen peruutusehtoihin

Yritysasiakkaiden Y-tunnus

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Verkkosivustoomme on asennettu myös Google Analytics, mutta emme kerää sillä mitään tunnistettavissa olevia henkilötietoja.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan vain Kodareiden kursseja vetäville opettajille sekä Tmi Jukka Pro:lle laskutusta varten.

Laskutustiedot luovutetaan myös laskutuohjelma Bilgo Oy:n ja perintätapauksissa Lindorff Oy tai Ropo Capital Oy:n hallinnoimiin järjestelmiin.

Emme koskaan luovuta asiakastietojamme kolmannelle osapuolelle, joka voisi käyttää tietojasi sinuun kohdistuvaan suoramarkkinointitarkoitukseen.

Tietoja voidaan kuitenkin käyttää tai luovuttaa, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta sekä oikeusvaateilta puolustautumista varten.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen kodarit@kodarit.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen kodarit@kodarit.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).