Käyttöehdot Kodarit opetusvideopalvelulle

Koodikaverit Oy kehittää Kodarit -palvelu nimellä lasten ja nuorten koodausopetus pedagogiikkaa, järjestää lasten ja nuorten koodauskursseja sekä tuottaa koodausopetusmateriaaleja koulujen ja organisaatioiden käyttöön.

Yritys ja yhteystiedot: Koodikaverit Oy, Ilvestie 19 33500 Tampere.

Y-tunnus: 2754013-8

Käyttäjätuki:

Sähköpostiosoite: kodarit@kodarit.fi

Puhelinnumero: +358408034625

 

1.Yleistä

Tämä käyttäjäsopimus (sopimus) sisältää Koodikaverit Oy:n (toimittaja) tuottaman Kodarit koodausopetus videotuotteen (palvelu) käyttöä koskevat ehdot.

Palvelun tilaaja (tilaaja) on yritys, organisaatio tai luonnollinen henkilö, joka tilaa palvelun tai jonka lukuun palvelua käytetään. Tilatessaan palvelun tilaaja hyväksyy tässä sopimuksessa mainitut ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäessään palvelua myös yksittäinen käyttäjä hyväksyy tässä sopimuksessa mainitut ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Palvelun käyttäjäksi (käyttäjä) katsotaan jokainen, joka on rekisteröitynyt Kodarit -videopalveluun ja ottanut tunnuksilla käyttöön palvelun.

 

2. Palvelun sisältö

Palvelu sisältää maksulliset videokurssit varhaiskasvatuksen, peruskoulujen tai lukion koodausopetukseen. Katso videokurssien tarkempi sisältö eri ikäryhmille täältä: Koodausopetusvideot – Kodarit

3. Laitteistovaatimukset

Palvelu on suunniteltu ja testattu toimivaksi yleisimmillä selainten ja käyttöjärjestelmien yhdistelmillä.

Tilaaja tai käyttäjä huolehtii itse palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista. Tilaajan ja käyttäjän tietoturvan ja palvelun yleisen toimivuuden vuoksi suosittelemme uusimpien selainversioiden käyttöä.

 

4. Palvelun tilaaminen

Palvelu tilataan palvelun verkkokaupassa olevalla tilauslomakkeella tai ottamalla yhteyttä palvelun asiakaspalveluun tai myyntiin: sähköposti: kodarit@kodarit.fi tai puh: +35840 803 4625.

Toimittaja luovuttaa tilaajalle ja tilauksen piiriin kuuluville käyttäjille tämän sopimuksen mukaisen oikeuden palvelun käyttöön niiden tietojen mukaisesti, jotka tilaaja on palvelua tilatessaan ilmoittanut. Toimittaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä palvelun tilausta.

Tilatuille videopaketeille luodaan Moodle-tunnus, joka lähetetään tilaajan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos tilaaja on tilannut palvelun käytettäväksi useammalle käyttäjälle, hän toimittaa käyttäjien sähköpostiosoitteet palvelun asiakaspalveluun ja käyttäjätunnukset ja salasanat lähetetään suoraan käyttäjille. Tilaaja ja käyttäjä ovat velvollisia huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesta säilyttämisestä.

Jos käy ilmi tai on syytä epäillä, että kolmas osapuoli on saanut tilaajan tunnukset haltuunsa, tilaajan on välittömästi otettava yhteyttä toimittajan asiakaspalveluun tunnusten vaihtamiseksi. Toimittajalla on oikeus poistaa kyseisiin tunnuksiin liittyvät käyttöoikeudet ja ryhtyä harkintansa mukaan muihin tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi.

 

5. Hinnat ja laskutus

Toimittaja veloittaa kertaveloituksen palvelun ostosta halutulle käyttäjämäärälle. Hinnat yksittäisille paketeille löytyy täältä: Koodausopetusvideot – Kodarit

Palvelun käyttöoikeus on voimassa 6 kuukautta mikäli tilaaja ei erikseen määrittele pidempää tilausaikaa. Toimittaja pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.

Tilaaja voi maksaa laskun joko tilausvaiheessa Paypal – palvelun avulla Moodle-tilin luomisen yhteydessä tai pyytää sähköpostilaskun postiosoitteeseensa 14 vuorokauden maksuajalla.

 

6. Palvelun käyttö

Palveluun kirjautuneiden puolen käyttö edellyttää käyttöehtojen ja tietosuojaselosteen hyväksymistä.

Palvelu on tarkoitettu tilaajan tilauksessaan ilmoittaman käyttäjämäärän käyttöön. Tilaaja ja käyttäjä eivät saa luovuttaa palvelun käyttöoikeutta miltään osin edes väliaikaisesti kolmannelle osapuolelle ilman Koodikaverit Oy:n kirjallista lupaa. Videokoulutusta ei saa käyttää toisen koulutuksen osana muualla kuin organisaatiossa, jonka käyttäjille se on ostettu.

 

7. Tekijänoikeudet

Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, luovuttaa, julkaista, saattaa yleisön saataviin, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää videokoulutuksen sisältöä, paitsi näiden käyttöehtojen mukaisesti. Sisältöä ei saa jakaa julkisesti missään mediassa, kuten internetissä tai sosiaalisessa mediassa ilman Koodikaverit Oy:n suostumusta.

Videon tai sen sisällön kopioiminen tai liittäminen osaksi muuta tuotetta tai palvelua osittain tai kokonaan on tekijänoikeuslain nojalla kielletty. Myös dokumenttien linkittäminen osaksi jotain toista internet-sivustoa laajuudeltaan, esittämistavaltaan tai muutoin hyvän tavan vastaisesti on kielletty.

Palvelua koskevat normaalit tekijänoikeudelliset rajoitukset tekijänoikeuslain (404/1961) 9 §:ssä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Dokumenteista saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa (tekijänoikeuslaki 22 §). Aineistoa lainattaessa on lähde mainittava muun tekijänoikeudellisen viittauksen lisäksi (tekijänoikeuslaki 11 § 2 momentti).

 

8. Palvelun tilaajan ja käyttäjän vastuu

Tilaaja ja yksittäinen käyttäjä ovat vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta palvelun käytöstä sekä vahingosta ja kuluista, joita toimittajalle aiheutuu siitä, että kolmas osapuoli on saanut tunnukset haltuunsa.

Kun käyttäjä rekisteröityy, hän on velvollinen antamaan oikeat ja totuudenmukaiset rekisteröintitiedot. Käyttäjän antamia yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tilaajalla ja käyttäjällä on oikeus pyytää käyttäjätiliensä poistoa palvelun ylläpidolta. Tällöin poistopyyntö tulee tehdä samasta sähköpostiosoitteesta, joka on poistettavan profiilin käyttäjätunnuksena tai muutoin osoittaa henkilöllisyytensä samaksi kuin profiilin omistajalla.

Tilaaja ja käyttäjä vastaavat myös kaikesta muusta näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti. Jos toimittaja on itse hankkimiensa tai kolmansilta osapuolilta tai viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella perusteltua syytä epäillä, että tilaaja tai sen lukuun toimiva käyttäjä on toiminut sitoumuksiensa vastaisesti, toimittajalla on oikeus poistaa käyttöoikeus tai ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin siltä osin kuin on tarpeellista sopimuksen vastaisen toiminnan keskeyttämiseksi. Tilaajalla ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai muuhun hyvitykseen.

 

9. Palvelun toimittajan vastuu

Toimittaja huolehtii, että palvelun sisältö ja toiminnot olennaisilta osiltaan vastaavat palvelun sisällöstä määriteltyjä kuvauksia. Jos palvelu on mainituilta osin puutteellinen, toimittaja korjaa puutteet omalla kustannuksellaan.

Toimittaja ei vastaa tilaajalle, käyttäjälle eikä kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Toimittaja ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista. Toimittaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä ettei palvelu toimi.

Toimittaja vastaa tilaajalle sopimusrikkomuksesta aiheutuvista välittömistä vahingoista. Vastuun yläraja rajoittuu kaikissa tapauksissa toimijan tilaajalta viimeisen 6 kuukauden aikana palvelusta saamiinsa maksuihin. Toimittaja ei ole vastuussa mistään tilaajalle tai käyttäjälle sopimusrikkomuksesta aiheutuvista välillisistä vahingoista.

 

10. Henkilötietojen käsittely

Tilaajan antamat henkilö- ja tilaustiedot kerätään Koodikaverit Oy:n asiakashallintajärjestelmään. Asiakasrekisterin tietoja käytetään muun muassa asiakastietojen ylläpitoon käyttäjätunnistusta ja palvelun edellyttämien toimintojen hoitamista varten, tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen asiakkaalle, laskutukseen ja asiakastapahtumien varmentamiseen, tilastointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin.

Henkilötietoja voidaan käyttää Koodikaverit Oy:n liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tilaajalla on oikeus kieltää itseään koskevien rekisteröintitietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Tilaajalla on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia rekisteröintitietoja ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään: Suvi Syrjäläinen, kodarit@kodarit.fi, puhelin: +358408034625. Koodikaverit Oy:llä on oikeus käyttää saamiaan käyttäjätietoja kaksi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

 

11. Ylivoimainen este

Jos näissä ehdoissa mainittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen luonnontapahtuman, katastrofin, tulipalon, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, toimittajasta riippumattoman ylivoimaisen esteen (force majeure) vuoksi ole mahdollista, toimittaja vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta toimittajalta sopimuksen rikkomisesta.

 

12. Sopimuksen voimassaolo

Käyttöoikeus on voimassa 6 kuukautta tai erikseen asiakkaan tilausvaiheessa määritellyn ajan. Toimittajalla on oikeus irtisanoa käyttöoikeus päättymään 30 päivän irtisanomisajalla. Irtisanominen voidaan suorittaa sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.

Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos palvelun käytöstä perittävien maksujen suorittaminen laiminlyödään tai jos tilaaja tai käyttäjä muuten käyttää palvelua näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesti.

 

13. Palvelun toimintojen muuttaminen

Toimittajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä ja toimintaa, mikäli muutokset ovat tarpeen palvelun kehittämiseksi tai muusta hyväksyttävästä syystä. Palvelun muutos- ja huoltotöiden aiheuttamista käyttökatkoista pyritään ilmoittamaan etukäteen yhtiön verkkosivuilla sekä sähköpostitse. Toimittajalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti käyttöehtoja ja laitteistovaatimuksia ilmoittamalla siitä tilaajalle palvelun välityksellä, sähköpostitse tai kirjeitse. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä.

 

14. Sopimuksen siirto

Tilaajalla on oikeus siirtää sopimus edelleen, jos siirron saaja hyväksyy kirjallisesti tämän sopimuksen, siirrosta ilmoitetaan kirjallisesti toimittajalle ja toimittaja hyväksyy kirjallisesti siirron. Toimittajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle. Sopimus siirtyy samoin liiketoimintasiirron, jakautumisen, sulautumisen tai yhtiön kyseistä osaa koskevan liiketoiminnan myynnin takia.

 

15. Riitojen ratkaiseminen
Tässä käyttöehtosopimuksessa noudatetaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen, riidat ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan. Tekijänoikeutta koskevat riidat käsitellään kuitenkin markkinaoikeudessa.